Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Regulamin 2020

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 1. edycji WG SuperGołąb - sezon 2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „WG SuperGołąb-edycja 2020" jest portal SuperGolab.pl

2. Gołębnik gdzie odbywać się będą zawody znajduje się w miejscowości Lubieszów k/ Nowej Soli woj. Lubuskie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w zawodach może wziąć każdy uczestnik, za wyjątkiem Organizatora który spełni wymogi niniejszego regulaminu oraz zgłosi gołębie rocznika 2020 za pomocą formularza dostępnego na stronie wgsupergolab.pl

2. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłat zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI

1. Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi.

2. Gołębie będą przyjmowane od 15.04.2020 r. do 30.05.2020 r.

3. Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem uczestnika i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową.

4. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniach z organizatorem dostarczenie gołębi w innym rozsądnym terminie na odpowiedzialność uczestnika.

5. Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia i rodowód, który należy przekazać Organizatorowi, najpóźniej w dniu lotu finałowego.

6. Wraz z dostarczeniem gołębi, należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

7. Gołębie dostarczone w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt lub usunięte humanitarnie z gołębnika.

8. W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7, pierwsza rata nie podlega
zwrotowi.

9. W przypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia, dopuszcza się wymianę zaginionego gołębia na innego
w terminie od 25.05.2020r. do 10.06.2020r. bez żadnych dodatkowych opłat.

10. W przypadku strat gołębi Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.

11. Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika oraz Organizatora w proporcjach 50/50.

12. Gołębie dostarczane do WG SuperGołąb:
- powinny samodzielnie jeść i pić,
- być zaszczepione przeciwko paramyxowirozie ,
- posiadać obrączki FCI i klubowe z 2020 roku,
- być w dobrej kondycji zdrowotnej.

IV. OPŁATY

1. Opłata za jednego gołębia wynosi 350 zł brutto.

2. Opłaty należy uiścić w dwóch ratach:

2.1. Pierwsza wpłata w wysokości 100 zł od jednego zgłoszonego gołębia należy wpłacić w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

2.2. Drugą wpłatę należy uiścić maksymalnie w dniu dostarczenia gołębi do Wspólnego Gołębnika WG SuperGołąb.

3. Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie (do 30.05.2020r.), pierwsza wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.

4. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli:

Odbiorca: Budek Lech

4.1 Dla osób wpłacających z Polski:

35 9674 0006 0000 0005 1086 0004

4.2 Dla osób wpłacających z zagranicy:

PL 35 9674 0006 0000 0005 1086 0004
Kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Nowej Soli: POLUPLPR

4.3 Tytuł: "Nazwa Drużyny" - zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Do obowiązków Organizatora, jako współwłaściciela gołębi dostarczonych do WG SuperGołąb należy:

- Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym na WG SuperGołąb,
- Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,
- Pojenie,
- Karmienie,
- Szczepienia,
- Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,
- Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

VI. LOTY

Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG.

1. Loty treningowe
Zaplanowano 7 lotów treningowych: około 5, 10, 15, 25, 40, 50 70 km

2. Loty konkursowe:

1. Luckau 120 km - 20 pkt
2. Dahme 150 km - 25 pkt
3. Dessau 240 km - 30 pkt
4. Helmstedt 320 km - 40 pkt
5. Hanower 400 km - 50 pkt

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji gołębi.

4. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej formie bądź takie, które wróciły dzień przed lotem (zasada nie dotyczy lotu finałowego)

5. Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator przewiduje dodatkowe loty treningowe.

6. Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

1. Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. VI.2.) Baza 33%

2. W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich 5 lotów konkursowych.

3. W przypadku tej samej liczby punktów zwycięża gołąb, który w ostatnim locie zdobył wyższą lokatę.

4. Lot finałowy wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym.

VIII. NAGRODY

1. Pulę nagród, przy obsadzie 600 gołębi wynosi:

130.000 zł

2. W przypadku przyjęcia mniejszej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie skorygowana.

3. Stan ilości gołębi przyjętych na WG jest podstawą do przeliczania wysokości nagród.

Nagrody za lot finałowy - pula 59.800 zł

1 miejsce 15.000 zł
2 miejsce 10.000 zł
3 miejsce 8.000 zł
4 miejsce 5.000 zł
5 miejsce 3.000 zł
6 miejsce 2.000 zł
7 miejsce 1.500 zł
8 miejsce 1.200 zł
9 miejsce 1.100 zł
10 miejsce 1.000 zł
11-20 miejsce 500 zł
21-30 miejsce 400 zł
31-40 miejsce 300 zł

Lot nr - Półfinał - pula 18.800 zł

1 miejsce 5.000 zł
2 miejsce 3.000 zł
3 miejsce 2.000 zł
4 miejsce 1.000 zł
5 miejsce 800 zł
6-10 miejsce 400 zł
11-20 miejsce 300 zł
21-30 miejsce 200 zł

Loty 1-3 - pula 3 x 9.300 zł

1 miejsce 2.000 zł
2 miejsce 1.500 zł
3 miejsce 1.000 zł
4 miejsce 800 zł
5 miejsce 500 zł
6-10 miejsce 300 zł
11-20 miejsce 200 zł

Nagrody za Asa - pula 23.500 zł

1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 5.000 zł
3 miejsce 3.000 zł
4 miejsce 2.000 zł
5 miejsce 1.000 zł
6-10 miejsce 500 zł

IX. INNE POSTANOWIENIA

1. Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od przylotu pierwszego gołębia.

2. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego (1-5) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa (lub więcej) gołębie to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród (przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostaje odbite 2 pierwsze gołębie to wygrana przedstawia się nastepujaco (2000zł+1200zł)/2= 1600 zł.

3. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 50 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, i z niego powróciły do momentu zamknięcia lotu

4. Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację i powrócą do gołębnika zostaną wystawione na aukcji.

5. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem w stosunku 1:1 (pomniejszony o koszty organizacji aukcji).

6. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na licytacjach przechodzą na własność Organizatora.

7. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacane po locie finałowym w ciągu 21 dni, a środki uzyskane z aukcji będą wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.

8. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

9. Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.

10. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.

11. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Regulamin jest własnością SuperGolab.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.


Edycja 2020

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 56726

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt