Wspólny Gołębnik SuperGołąb

www.wgSuperGolab.pl

Regulamin 2021

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin drugiej edycji WG SuperGołąb - sezon 2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gołębnik gdzie odbywać się będą zawody znajduje się w miejscowości Lubieszów  k/ Nowej Soli woj. lubuskie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Udział w zawodach może wziąć każdy uczestnik, za wyjątkiem Organizatora który spełni wymogi niniejszego regulaminu oraz zgłosi gołębie rocznika 2021 za pomocą formularza dostępnego na  stronie wgsupergolab.pl
Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie na adres organizatora formularza zgłoszeniowego oraz dokonania opłat zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie.

III. ZASADY PRZYJMOWANIA GOŁĘBI

Każdy hodowca może zgłosić dowolną ilość gołębi.
Gołębie będą przyjmowane od 15.04.2020 r. do 30.05.2020 r.
Dostarczenie gołębi jest obowiązkiem uczestnika i dostarczyć je może osobiście lub drogą pocztową.
Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach i po uzgodnieniach z organizatorem dostarczenie gołębi w innym rozsądnym terminie na odpowiedzialność uczestnika.

Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności, którą należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia i rodowód, który należy przekazać Organizatorowi, najpóźniej  7 dni po zakończeniu lotu finałowego.
Wraz z dostarczeniem gołębi, należy załączyć potwierdzenie wpłaty.

Gołębie dostarczone  bez kart własności, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, odsyłane właścicielowi na jego koszt lub w przypadku ciężkiej choroby usunięte humanitarnie z gołębnika.

W przypadku zaginięcia lub padnięcia gołębia, dopuszcza się wymianę zaginionego gołębia na innego w terminie od 25.05.2020r. do 10.06.2020r. bez żadnych dodatkowych opłat.
W przypadku strat gołębi Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się własnością Organizatora

Gołębie dostarczane do WG Super Gołąb:

 • powinny samodzielnie jeść i pić,
 • zaleca się aby były zaszczepione przeciwko paramyxowirozie co najmniej 7 dni przed dostarczeniem na WG,
 • powinny posiadać obrączki FCI i klubowe z 2021 roku,
 • muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej.

IV. OPŁATY

Opłata za jednego gołębia wynosi 350 lub 80 € zł brutto.

Opłatę można uiścić w dwóch ratach:

Pierwsza wpłata w wysokości minimum 100 zł od jednego zgłoszonego gołębia należy wpłacić w terminie 21 dni od dokonania Drugą wpłatę należy uiścić maksymalnie w dniu dostarczenia gołębi  do Wspólnego Gołębnika WG Super Gołąb.

W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7 rozdz. III, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

Gdyby hodowca nie dostarczył gołębi w wyznaczonym terminie (do 30.05.2021r.), pierwsza  wpłata nie zostaje zwrócona i przechodzi na własność Organizatora.  

W przypadku kiedy hodowca dostarczy gołębie a nie uiści pełnej opłaty za gołębie, gołębie takie mogą zostać aktywowany przez innych uczestników. Aktywacja musi nastąpić przed 1 lotem konkursowym.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr:

 • dla osób wpłacających  w kraju: Bank Spółdzielczy w Nowej Soli  nr konta 35 9674 0006 0000 0005 1086 0004
 • dla osób wpłacających z zagranicy: PL 35 9674 0006 0000 0005 1086 0004

            Kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Nowej Soli: POLUPLPR

Tytuł: Zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym  “Nazwa drużyny “

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora, jako współwłaściciela gołębi dostarczonych do WG Super Gołąb należy:

 • Założenie obrączek elektronicznych gołębiom przyjętym na WG Super Gołąb,
 • Zakwaterowanie gołębi we Wspólnym Gołębniku,
 • Pojenie,
 • Karmienie,
 • Szczepienia,
 • Opiekę weterynaryjną i profilaktykę zdrowotną,
 • Obloty, loty treningowe i loty konkursowe.

VI. LOTY

Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisje składające się z Organizatora oraz chętnych uczestników. W przypadku braku zgłoszeń spośród uczestników, do komisji wkładaniowej  Organizator zatrudni osoby trzecie, niezwiązane z WG.

Loty treningowe

Zaplanowano 7-10 lotów treningowych od 5 km do 80 km

Loty konkursowe

1. Vetschau      110 km - 20 pkt
2.  Dahme        150 km - 25 pkt
3.  Dessau        240 km - 30 pkt
4.  Helmstedt   320 km - 40 pkt
5.  Hanower    400 km - 50 pkt

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, miejscowości startu lub odwoływania lotów ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające udany lot lub zagrażające zdrowiu i kondycji gołębi.

Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu  będące w złej formie bądź takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego).

Pomiędzy lotami konkursowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba organizator przewiduje dodatkowe loty treningowe.

Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warunkiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.
Konkurs nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Konkurs będzie liczony wg tabeli lotów konkursowych (Rozdz. VI.)  Baza 33%
W klasyfikacji AS zwycięża gołąb o najwyżej liczbie punktów ze wszystkich 5 lotów konkursowych.
W przypadku tej samej liczby punktów zwycięża gołąb, który w ostatnim locie zdobył wyższą lokatę.
Lot finałowy wygrywa gołąb, który jako pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym.

VIII. NAGRODY

Pulę nagród, przy obsadzie 1500 gołębi wynosi 310.000 zł

W przypadku przyjęcia mniejszej ilości gołębi, pula nagród będzie proporcjonalnie skorygowana.
Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.

Loty 1-3 - pula 3 x 14.300 zł

1 miejsce 3.000 zł
2 miejsce 2.000 zł
3 miejsce 1.000 zł

4 miejsce 800 zł
5 miejsce 500 zł
6-10 miejsce 400 zł
11-20 miejsce 300 zł
21-30 miejsce 200 zł

Nagrody za Półfinał (4 lot) - pula 40.000 zł

1 miejsce 10.000 zł
2 miejsce 7.000 zł
3 miejsce 5.000 zł

4 miejsce 2.500 zł
5 miejsce 1.500 zł
6-10 miejsce 1.000 zł
11-20 miejsce 400 zł
21-30 miejsce 300 zł
31-40 miejsce 200 zł

Nagrody za lot finałowy - pula 142.000 zł

1 miejsce 50.000 zł
2 miejsce 25.000 zł
3 miejsce 10.000 zł

4 miejsce 6.000 zł
5 miejsce 4.000 zł
6-7 miejsce 2.500 zł
8-10 miejsce 2.000 zł
11-20 miejsce 1.000 zł
21-40 miejsce 500 zł
41-60 miejsce 400 zł
61-100 miejsce 200 zł

50-100 miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości minimum 5 000 zł ufundowane przez www.tanie-zakupy.pl

Nagrody za Asa - pula 83.500 zł

1 miejsce 30.000 zł
2 miejsce 18.000 zł
3 miejsce 10.000 zł

4 miejsce 6.000 zł
5 miejsce 3.000 zł
6-10 miejsce 1.500 zł
11-20 miejsce 1.000 zł

Nagrody specjalne gołębi, które brały udział w locie finałowym

Nagroda 800 zł dla ostatniego gołębia skonstantowanego w dniu lotu finałowego.
Nagroda 800 zł dla pierwszego gołębia skonstantowanego w drugim dniu lotu finałowego.

IX. INNE POSTANOWIENIA

Za zakończenie lotu finałowego uznaje się przylot 33% zakoszowanych na ten lot gołębi. Jeśli nie wróci wymagana ilość gołębi, to zakończenie lotu finałowego następuje po 96 godzinach od  przylotu pierwszego gołębia.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego (1-5) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa (lub więcej) gołębie to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród (przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostaje odbite 2 pierwsze gołębie to  wygrana przedstawia się następująco (2000zł+1200zł)/2= 1600 zł.

Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 50 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona na  nagrody przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację i powrócą do gołębnika zostaną wystawione na aukcji na stronie https://aukcje.supergolab.pl.
Minimalna cena startowa za gołębia to 150 zł.
 Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem w stosunku 1:1 (pomniejszony o koszty organizacji aukcji)
Gołębie, które nie zostaną sprzedane na licytacjach za cenę minimalną przechodzą na własność Organizatora.

Wszystkie nagrody zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji gołębi.
Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.

W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma Organizator.
Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.


Regulamin jest własnością SuperGolab.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 


Translate for English:

Übersetzen auf Deutsch:

Polska wersja strony:

Edycja 2021

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Sponsorzy & Parterzy Spis gołębi Brakujące gołębie Plan lotów Listy wkładaniowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty treningowe Loty konkursowe As gołębi Aukcja

Kontakt

Wspólny Gołębnik SuperGołąb
SuperGolab.pl

Lubieszów 85
67-100 Nowa Sól

tel.: +48 606 341 205
e-mail: kontakt@supergolab.pl

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 215921

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Sponsorzy 

Partnerzy

Lokalizacja & Kontakt